»
Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje
Prawo odstąpienia:

Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do Regulaminu sklepu internetowego sklep.sipma.pl.

Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy:

 • umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poin­formowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • umowy, w której Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

 

Koszty odstąpienia:

Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Kupujący odstępujący od umowy zobowiązany jest do pokrycia wyłącznie następujących kosztów:

 • bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy w wysokości opłaty poczto­wej za wysyłkę towaru;
  • jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtań­szy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Termin związania ceną:

Cena umowy obowiązująca w chwili dokonania zakupu nie ulega zmianie w czasie późniejszym.

Sposób reklamacji:

A. Podstawa reklamacji

Kupujący uprawniony jest - według własnego wyboru - do stosowania się do procedury reklamacyjnej opisanej w Karcie gwarancyjnej sprzedanego towaru albo do skorzystania z opisanego niżej uprawnienia na wypadek niezgodności towaru z umową (odpowiedzialność z tytułu rękojmi).

Towar nie jest zgodny z umową, jeżeli:

1)     nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2)     nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3)     nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4)     został Kupującemu wydany w stanie niezupełnym.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Kupującemu.

Szczegółowe zasady odpowiedzialności z tytułu rękojmi określają przepisy Kodeksu cywilnego.

B. Prawa i obowiązki Kupującego

Kupujący ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie wymienia towaru na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady.

Jeżeli w ocenie Kupującego towar jest niezgodny z umową, powinien on:

1)        odesłać towar, o ile to możliwe w oryginalnym opakowaniu (tj. w opakowaniu, w którym przesyłka została doręczona); jeżeli nie będzie to możliwe, to w każdym opakowaniu chroniącym towar w czasie przesyłki, na adres Sprzedawcy nie później niż dwa lata od dostarczenia mu towaru,

2)        wskazać, czy domaga się obniżenia ceny, odstąpienia od umowy czy naprawy albo wymiany towaru,

3)        wskazać, na czym jego zdaniem polega niezgodność towaru z umową,

4)        podać swoje dane kontaktowe w postaci adresu do korespondencji, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

W przypadku reklamacji części zamiennych i wałów przegubowo-teleskopowych, należy poinformować Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres: e-sklep@sipma.pl oraz wysłać towar na adres: SIPMA S.A. ul. Młyńska 27, 22-400 Zamość, z dopiskiem Sklep internetowy – reklamacja. Przesyłkę należy wysłać na koszt Sklepu.

W przypadku reklamacji maszyn należy zgłosić pisemną reklamację na adres SIPMA S.A., Budowlana 26, 20-469 Lublin z dopiskiem Sklep internetowy – reklamacja maszyny.

C. Termin rozpatrzenia reklamacji

Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni.

Za datę wniesienia reklamacji uważa się dzień, w którym przesyłka z reklamowanym towarem została dostarczona Sprzedawcy lub wpłynęła do Sprzedawcy pisemna reklamacja na maszynę.

D. Sposób załatwienia reklamacji

W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca zgodnie z wyborem Kupującego dokona wymiany albo naprawy towaru oraz odeśle go w terminach wskazanych w lit. C na adres Kupującego, na koszt Sprzedawcy.

W przypadku obniżenia ceny towaru oraz zwrotu ceny towaru przy jednoczesnym odstąpieniu od umowy cena towaru albo jej odpowiednia część zostanie zwrócona Kupującemu w terminie do 14 dni od wskazania przez Kupującego, z którego z roszczeń korzysta, oraz podania numeru rachunku bankowego.

W przypadku nieuznania reklamacji, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego oraz wyśle mu towar przesyłką pocztową na koszt Kupującego.

9.Gwarancja:

Sprzedawca udziela gwarancji na wszystkie sprzedawane towary w okresie 2 lat od dnia wydania towaru Kupującemu. Szczegółowe warunki gwarancji określa Karta gwarancyjna oraz Ogólne warunki postępowania gwarancyjnego wydawane przez Sprzedawcę.

10.Kodeks dobrych praktyk:

Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym prak­tykom rynkowym.

11. Kaucja i zabezpieczenia:

Sprzedawca nie wymaga od Kupującego złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

12. Możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatry­wania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Sprzedawca nie wyraża zgody na poddanie ewentualnych sporów wyni­kłych w związku ze sprzedażą towarów na drogę postępowania mediacyjnego. Ewentualne spory w związku ze sprzedażą towarów będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo i miejscowo Sąd powszechny.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy:

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy:
 • W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;
 • W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części).
 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas /adres
  e-mail: e-sklep@sipma.pl, numer telefonu: (+48) 84 67 75 590, numer faksu (+48) 84 67 75 599, adres do korespondencji: SIPMA S.A., ul. Młyńska 27, 22-400 Zamość/ o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia /na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną/.
 2. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.sklep.sipma.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.
 2. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: SIPMA S.A., Młyńska 27, 22-400 Zamość, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 4. Odbioru maszyn dokonamy na nasz koszt.
 5. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat - SIPMA S.A., ul. Młyńska 27, 22-400 Zamość, Polska, adres e-mail:

e-sklep@sipma.pl, numer telefonu: (+48) 84 67 75 590, numer faksu (+48) 84 67 75 599.

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

Adres konsumenta(-ów)

 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

Data

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) niepotrzebne skreślić


oprogramowanie: SOTE