»
Regulamin Sklepu

Regulamin Sklepu

Regulamin Sklepu internetowego SIPMA S.A.

I. Postanowienia ogólne

§ 1  Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu inter­netowego sklep.sipma.pl, zwanego dalej Sklepem, a także prawa, obowiązki oraz warunki odpowiedzialności administratora i Użyt­kowników Sklepu.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż maszyn i oryginalnych części zamiennych do maszyn produkcji SIPMA S.A. za pośrednictwem sieci Internet, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu każdy Użytkownik powinien uważnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 4. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także - na żądanie Użytkownika - w taki sposób, który umożliwia pozy­skanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
 5. Administrator świadczy usługi na zasadach określonych w niniej­szym Regulaminie.
 6. W odniesieniu do umów sprzedaży zawieranych za pośrednic­twem Sklepu:

a) Sprzedawcą jest administrator,

b) Kupującym jest Użytkownik Sklepu.

§ 2  Słowniczek

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia mają następu­jące znaczenie:

a) adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komuni­kacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej;

b) formularz zakupu - skrypt będący częścią Sklepu stanowiący środek komunikacji elektronicznej i umożliwiający złożenie zamó­wienia;

c) informacja handlowa - każda informacja przeznaczona bezpo­średnio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłącze­niem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpo­wszechnianie, a w szczególności niesłużącej uzyskaniu wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;

d) Sklep - sklep internetowy SIPMA S.A. prowadzony przez admini­stratora pod adresem internetowym: sklep.sipma.pl i będący jego własnością, w skład którego wchodzą strony internetowe, skrypty, elementy graficzne oraz usługi świadczone drogą elektroniczną;

e) spam - wszelkiego rodzaju komunikaty, wiadomości i materiały przesyłane bez zgody administratora innym Użytkownikom;

f)  system teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy
z 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 243 z późn. zm.);

g) świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), przez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, oraz przechowywania danych; jest ona w całości nadawana, odbie­rana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyj­ne;

h) środki komunikacji elektronicznej - rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna;

i) towar - produkty oferowane do zakupu w Sklepie;

j) umowa sprzedaży - umowa sprzedaży towaru zawarta na skutek złożenia zamówienia przez Użytkownika;

k) Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta ze Sklepu;

l) zamówienie - dyspozycja zakupu towaru złożona przez Użytkow­nika za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 3  Informacje podstawowe i techniczne

 1. Administratorem Sklepu jest SIPMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie,
  ul. Budowlana 26, 20-469 Lublin, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027521, NIP 712-010-27-64, kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.000.000 zł i jest opłacony w całości.
 2. Sklep oferuje usługi świadczone drogą elektroniczną w postaci Sklepu internetowego.
 3. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest za pośrednictwem komputera oraz innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, posiadających odpowiednie oprogramowanie, w tym przeglądarkę internetową. Sklep został zoptymalizowany dla następujących parametrów technicznych:
 4. a) przeglądarka internetowa: Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox,

  b) rozdzielczość: 1024x768,

  c) system operacyjny: MS Windows, Mac OS, Android,

  d) wymagania sprzętowe: komputer lub urządzenie mobilne posiadające procesor o taktowaniu co najmniej 1 GHz oraz pamięć RAM co najmniej 512 MB.

 5. Sklep zawiera wyłącznie treści o charakterze informacyjnym i handlowym.

§ 4  Korzystanie ze strony internetowej Sklepu

 1. Korzystanie i rejestracja w Sklepie są dobrowolne oraz bezpłatne. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest akceptacja i przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do przesyłania Użyt­kownikom informacji handlowych oraz umieszczania treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie.
 3. Administrator nie bierze udziału w sporach powstałych między Użytkownikami Sklepu.

§ 5  Odpowiedzialność

 1. Administrator Sklepu nie ponosi odpowiedzialności za:
 2. a) szkody Użytkownika spowodowane niepra­widłowym zapisem lub odczytem wiadomości oraz stron internetowych;

  b) szkody spowodowane przez działanie Użytkownika nie­zgodnie z niniejszym Regulaminem lub z powszechnie obowiązującym prawem bądź nieprawidłowym korzy­staniem ze Sklepu;

  c) szkody powstałe na skutek wykorzystania przez Użytkowników danych i informacji zawartych w Sklepie.

 3. Administrator zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1422) informuje, że umieszczanie przez Użytkownika na stronach internetowych Sklepu jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje jest zakazane.

§ 6  Zagrożenia

 1. Administrator wskazuje ponadto, że korzystanie z usług świad­czonych drogą elektroniczną wiąże się z zagrożeniami typowymi dla środowiska Internetu, takimi jak:
 2. a) spam,

  b) wirusy,

  c) konie trojańskie,

  d) ataki hakerskie.

 3. Administrator podejmuje działania zmierzające do wyeliminowa­nia wskazanych w ust. 1 zagrożeń, w szczególności poprzez:

a) kontrolę plików zapisanych na serwerze programem anty­wirusowym oraz wykrywającym szkodliwe oprogramowanie i działania osób trzecich;

b) przeciwdziałanie rozpowszechnianiu spamu.

  § 7  Tryb nawiązywania i rozwiązywania umowy o świadcze­nie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z którejkol­wiek z usług oferowanych w ramach Sklepu.
 2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 3. Użytkownik może w każdym czasie, nieodpłatnie, rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym. W przypadku posiadania przez Użytkownika profilu, umowa rozwiązuje się z chwilą usunię­cia profilu przez Użytkownika.
 4. Tryb składania i realizacji zamówień, a także zawierania umowy sprzedaży określono w rozdziale II niniejszego Regulaminu.
 5. W trakcie korzystania ze Sklepu, Użytkownik może powiadomić administratora o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu oraz o niewłaściwej jakości usług Sklepu.
 6. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Użytkownik może zgłaszać pisemnie na adres administratora lub jego e-mail.
 7. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej złożenia. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę doręczenia administratorowi reklamacji.
 8. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

§ 8  Prawa autorskie i własności przemysłowej

 1. Niniejszy Sklep jest własnością administratora. Wszystkie znaki towarowe, patenty, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, znaki usług i nazwy własne, które są podawane na tej stronie, są własnością administratora. Zawarte w Sklepie materiały tekstowe, graficzne oraz rozwiązania informatyczne są chronione prawnie, w szczególności przepisami ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (Tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1410 z późn. zm.).
 2. Administrator wyraża zgodę na przeglądanie stron internetowych Sklepu, drukowanie i kopiowanie fragmentów Sklepu wyłącznie dla użytku osobistego Użytkownika, chyba że administrator wyrazi na to pisemną zgodę.
 3. Sklep, jak też jego poszczególne elementy nie mogą być modyfi­kowane, kopiowane, rozpowszechniane ani publikowane w celach komercyjnych, chyba że administrator wyrazi na to pisemną zgodę, z zastrzeżeniem ust. 2.
 4. Przystępując do korzystania ze Sklepu, Użytkownik ponosi całko­witą odpowiedzialność za swoje zachowania naruszające prawo oraz za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku takiego zachowania, również wobec osób trzecich.
 5. Wszystkie użyte w niniejszym Sklepie znaki i nazwy firmowe, patenty, wzory przemysłowe, wzory użytkowe  lub znaki towarowe należą i/lub są zastrzeżone przez ich właścicieli i zostały użyte wyłącznie w celach informacyjnych, czego nie należy interpretować jako przyznanie jakichkolwiek licencji lub prawa do korzystania z nich.

  § 9  Prywatność

 1. Dane osobowe podane przez Użytkownika w miejscach do tego przeznaczonych Administrator przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką prywatności.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do świadczenia usług w ramach Sklepu, a także w celach marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w zgodzie oraz na warunkach określonych szczegółowo w:
 3. 1) ustawie z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn. zm.),

  2) Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) zwanego dalej „RODO”,

  3) ustawie z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.),

  4) rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024),

  5) innych aktach prawa powszechnie obowiązującego.

 4. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:
 5. 1) imię i nazwisko,

  2) adres korespondencyjny,

  3) numer telefonu,

  4) adres e-mail,

  5) informacje zawarte w logach systemowych - w celach tech­nicznych i statystycznych.

 6. Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem możliwości zawarcia umowy oraz może uniemożliwić świadczenie Użytkownikowi usług drogą elektroniczną.
 7. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika znajdują się w Polityce prywatności.
 8. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 9. Aplikacje Sklepu mogą używać plików cookie, aby dostosować treść do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników. Więcej informacji na temat plików cookie znajduje się w Polityce prywatności.

II. Składanie i realizacja zamówień

§ 10 Tryb nawiązania umowy sprzedaży

 1. Umowa sprzedaży towaru może zostać zawarta przez:
 2. 1) formularz zakupu,

  2) inne środki komunikacji elektronicznej.

 3. Składając zamówienie poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: e-sklep@sipma.pl należy dołączyć w treści wiadomości oświadczenie: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego zamówienia, wymienionych w ust. 2 Polityki prywatności.
  Oświadczam, że podałam/-em dane osobowe dobrowolnie i że są one zgodne z prawdą.
  Oświadczam, że zapoznałam/-em się z treścią informacji opisanych w Regulaminie Sklepu oraz w Polityce Prywatności Sklepu, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści tych danych i prawie ich poprawiania.”
 4. Umowa sprzedaży towaru zostaje zawarta, jeżeli sprzedawca potwierdzi jej zawarcie, wysyłając e-mail zwrotny.
 5. Kupujący może zrezygnować z towaru, bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki z towarem. Zwracany towar nie powinien nosić śladów uszkodzeń. Zwracany towar należy odesłać razem z dowodem zakupu. Sklep gwarantuje zwrot kwoty odpowiadającej cenie zwracanego towaru przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, przez cały rok kalendarzowy. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14:00, w soboty, w niedziele oraz święta będą rozpatrywane w najbliższym dniu roboczym.

§ 11 Jakość towaru

 1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.
 2. Zamieszczone w Sklepie zdjęcia towarów mogą odbiegać kolory­stycznie od rzeczywistych kolorów towaru ze względu na różną konfigurację sprzętu komputerowego Kupujących.

§ 12 Cena towaru

 1. Wszystkie ceny sprzedaży towarów podawane są w złotych polskich i są cenami brutto uwzględniającymi podatek VAT, bez kosztów wysyłki.
 2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego.
 3. Na każde realizowane zamówienie wystawiany jest rachunek fiskalny lub na wyraźne życzenie faktura VAT.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie bądź wprowadzania w nich zmian bez uprzedzenia. Zmiany nie dotyczą złożonych uprzednio zamówień.
 5. Sprzedawca dopuszcza następujące formy płatności:

a) za pobraniem - płatność za pobraniem polega na zapłacie gotówką należnej kwoty kurierowi w momencie dostawy przesyłki; kurier przekazuje odbiorcy przesyłkę, a ten wypłaca mu gotówką kwotę należną za zamówienie, następnie firma kurierska rozlicza się ze Sklepem z otrzymanych należności; dla Klienta dowodem zapłaty za towar jest pokwitowanie przejęcia pobrania wystawione przez kuriera,

b) na rachunek bankowy sprzedawcy przed wysyłką towaru.

  § 13 Składanie zamówienia

 1. Zamówienie może zostać złożone przez:
 2. a) formularz zakupu,

  b) inne środki komunikacji elektronicznej.

 3. Chwilą złożenia zamówienia jest wysłanie formularza zakupu albo wiadomości przez środki komunikacji elektronicznej.
 4. Potwierdzenie zamówienia odbywa się za pomocą przycisku oznaczonego „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Złożenie zamówienia potwierdzane jest wysłaniem na adres
  e-mail Kupującego dokumentu zawierającego potwierdzenie zawarcia umowy.
 5. Po złożeniu zamówienia Kupujący zobowiązany jest do uiszcze­nia ceny sprzedaży towaru oraz opłaty za dostarczenie przesyłki przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy, chyba że płatność dokonywana jest za pobraniem.
 6. Brak wpłaty po upływie 7 dni roboczych od złożenia zamówienia jest równoznaczny z rezygnacją z zamówienia. Po upływie wska­zanego w zdaniu pierwszym terminu Sprzedawca dokona anulowania zamówienia.
 7. Złożenie zamówienia jest wiążące w chwili, gdy na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail trafi informacja zwrotna ze Sklepu potwierdzająca złożenie zamówienia oraz dostępność i czas jego realizacji, po czym Klient potwierdza chęć realizacji zamówienia poprzez kliknięcie w link umieszczony w przysłanej wiadomości.
 8. W przypadkach indywidualnych istnieje możliwość przyjęcia zamówienia telefonicznego, warunkiem realizacji jest wskazanie odpowiedniego indeksu części zgodnego z naszymi katalogami części. Zamówienia telefoniczne nie podlegają promocjom i rabatom oferowanym poprzez Sklep.
 9. Klient zostanie powiadomiony o przyjęciu zamówienia do realizacji za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.

  § 14 Realizacja zamówienia

 1. Obowiązującą w Sklepie formą płatności jest płatność za pobraniem (należność pobiera kurier). W sytuacjach indywidualnych możliwa jest płatność w formie przelewu; w tym przypadku wysyłany jest do Klienta e-mail z numerem rachunku lub faktura. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu, zamówienie jest przekazane do magazynu w celu realizacji.
 2. Koszt przesyłki części zamiennych i wałów przegubowo-teleskopowych ponosi Klient.
 3. Dostawa maszyn jest realizowana na koszt Sklepu.
 4. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej lub firmy transportowej. Wybór firmy kurierskiej lub transportowej należy do Sklepu.
 5. Koszty transportu części zamiennych i wałów przegubowo-teleskopowych do Klienta uzależnione są od ich wagi. Klient zostaje każdorazowo poinformowany o kosztach transportu przed wysłaniem paczki:
Waga paczki Opłata za przesyłkę
Do 10 kg 24,60 zł
Od 10 kg do 20 kg 25,83 zł
Od 20 kg do 30 kg 27,06 zł
Od 30 kg do 48 kg 51,66 zł
Od 48 kg do 90 kg 120,54 zł
Od 90 kg do 180 kg 158,67 zł
Od 180 kg do 280 kg 184,50 zł
Od 280 kg do 380 kg 209,10 zł
Powyżej 380 kg 492,00 zł
6. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu bądź całkowicie je anulować do momentu wystawienia faktury lub rachunku fiskalnego.

§ 15 Reklamacje

 1. Gdy Kupujący zauważy uszkodzenia opakowania lub inne dowody wskazujące na naruszenie przesyłki dokonane podczas dostawy, powinien sprawdzić stan przesyłki w momencie jej odbioru w obecności doręczyciela. Jeżeli towar jest uszkodzony, należy spisać protokół, a Kupujący oraz doręczyciel powinni go podpisać. Oryginalne opakowanie paczki zawiera pieczęcie firmowe Sklepu internetowego SIPMA S.A. i zabezpieczone jest taśmą klejącą z logo SIPMA S.A.
 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania nie należy odbierać przesyłki i skontaktować się ze Sklepem lub przyjąć towar, oznaczając niezgodność na liście przewozowym i spisując protokół uszkodzenia przesyłki.
 3. Przy odbiorze maszyny Klient ma obowiązek sprawdzić jej kompletność oraz czy nie została uszkodzona w trakcie transportu, Klient powinien sprawdzić czy zostały dołączone dokumenty: karta gwarancyjna oraz katalog części zamiennych.
 4. Pouczenie o odstąpieniu od umowy oraz Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowią Załączniki nr 1 i 2 do niniejszego Regulaminu.
 5. Procedura reklamacyjna określona jest w dokumencie „Informacja konsumencka”, stanowiącym Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu oraz dostępnym do pobrania ze strony internetowej Sklepu.
 6. Sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania zakupionych towarów, jeżeli koszt tych czynności przewyższa cenę sprzedanego towaru.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do opublikowania treści reklamacji oraz odpowiedzi na nią - z pominięciem danych iden­tyfikujących wnoszącego reklamację - na stronach Sklepu.
 8. Dane kontaktowe Sklepu: adres e-mail: e-sklep@sipma.pl, numer telefonu:
  (+48) 84 67 75 590, numer faksu (+48) 84 67 75 599, adres do korespondencji: SIPMA S.A., ul. Młyńska 27, 22-400 Zamość.

III. Postanowienia końcowe

  § 16 Odesłanie

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zasto­sowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności aktów prawnych wskazanych w § 8 ust. 1 oraz § 9 ust. 2 niniejszego Regulaminu.

§ 17 Zmiana Regulaminu

 1. O zmianie Regulaminu Administrator zawiadomi Użytkowników, wysyłając do nich zawiadomienie na podane adresy e-mail z 14. dniowym wyprzedzeniem.
 2. Nowa treść Regulaminu obowiązywać będzie względem danego Użytkownika po zaakceptowaniu przez niego zmian, o których został powiadomiony.
 3. O zmianie Regulaminu administrator również zawiadomi Użytkowników, zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej sklep.sipma.pl.

  § 18 Wejście w życie

Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1

 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Prawo odstąpienia od umowy:

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy:
 • W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno: w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy;
 • W przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w częściach: w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części).
 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas /adres
  e-mail: e-sklep@sipma.pl, numer telefonu: (+48) 84 67 75 590, numer faksu (+48) 84 67 75 599, adres do korespondencji: SIPMA S.A., ul. Młyńska 27, 22-400 Zamość/ o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia /na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną/.
 2. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej www.sklep.sipma.pl. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

 1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.
 2. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: SIPMA S.A., Młyńska 27, 22-400 Zamość, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 4. Odbioru maszyn dokonamy na nasz koszt.
 5. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

ZAŁĄCZNIK Nr 2

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat - SIPMA S.A., ul. Młyńska 27, 22-400 Zamość, Polska, adres e-mail:

e-sklep@sipma.pl, numer telefonu: (+48) 84 67 75 590, numer faksu (+48) 84 67 75 599.

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

Adres konsumenta(-ów)

 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

Data

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) niepotrzebne skreślić


Pliki do pobrania:

Regulamin Sklepu internetowego
Wzór formularza odstąpienia od umowy

oprogramowanie: SOTE