»
Informacja konsumencka

Informacja konsumencka

INFORMACJA KONSUMENCKA

 

Działając na podstawie Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), podajemy do wiadomości Kupującego (Konsumenta) następujące informacje:

1. Dane Sprzedawcy:

Sprzedawcą w Sklepie internetowym sklep.sipma.pl jest SIPMA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, ul. Budowlana 26, 20-469 Lublin, zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin - Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000027521, NIP 712-010-27-64, kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.000.000 zł i jest opłacony w całości.

Dane przeznaczone do porozumiewania się z Klientami oraz do składania reklamacji:
e-sklep@sipma.pl, numer telefonu: (+48) 84 67 75 590, numer faksu (+48) 84 67 75 599, adres do korespondencji: SIPMA S.A., ul. Młyńska 27, 22-400 Zamość.

2. Istotne właściwości towaru:

Główne cechy przedmiotu sprzedaży (towaru) określone są na stronie internetowej Sprzedawcy sklep.sipma.pl.

Towar jest fabrycznie nowy i nieużywany, oryginalnie zapakowany.

Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru wolnego od wad fizycznych i prawnych.

3. Cena:

Cena towaru podana została na stronie internetowej Sklepu oraz na rachunku (paragon lub faktura) dołączonym do towaru i obejmuje wszystkie elementy poza kosztami przesyłki.

4. Warunki płatności, koszty i termin dostawy:

1)     Obowiązującą w Sklepie Sprzedawcy formą płatności jest płatność za pobraniem (należność pobiera kurier). W sytuacjach indywidualnych możliwa jest płatność w formie przelewu. W przypadku wybrania przelewu jako formy płatności wysyłany jest do Kupującego e-mail z określeniem terminu płatności i numerem rachunku bankowego, a także dowód zakupu (paragon lub faktura). Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sklepu, zamówienie jest przekazywane do magazynu w celu realizacji. Termin dostawy wynosi 5 dni roboczych.

2)     Dostawa maszyn realizowana jest na koszt Sprzedawcy.

3)     Koszty przesyłki części zamiennych i wałów przegubowo-teleskopowych ponosi Kupujący.

4)     Towary zakupione w Sklepie dostarczane są do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej lub firmy transportowej. Wybór firmy kurierskiej lub transportowej należy do Sprzedawcy.

5)     Koszty transportu części zamiennych i wałów przegubowo-teleskopowych do Kupującego uzależnione są od ich wagi. Kupujący zostaje każdorazowo poinformowany o kosztach transportu przed wysłaniem przesyłki:

Waga paczki Opłata za przesyłkę
Do 10 kg 24,60 zł
Od 10 kg do 20 kg 25,83 zł
Od 20 kg do 30 kg 27,06 zł
Od 30 kg do 48 kg 51,66 zł
Od 48 kg do 90 kg 120,54 zł
Od 90 kg do 180 kg 158,67 zł
Od 180 kg do 280 kg 184,50 zł
Od 280 kg do 380 kg 209,10 zł
Powyżej 380 kg 492,00 zł

6) Koszty transportu dotyczące gadżetów SIPMA:

- cena 10,00 zł btutto

Dostarczanie towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

5. Prawo odstąpienia:

Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do Regulaminu sklepu internetowego sklep.sipma.pl.

Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy:

  • umowy o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poin­formowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • umowy, w której Kupujący wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Kupujący żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Kupującemu w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy.

 

6. Koszty odstąpienia:

Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Kupujący odstępujący od umowy zobowiązany jest do pokrycia wyłącznie następujących kosztów:

  • bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy w wysokości opłaty poczto­wej za wysyłkę towaru;
    • jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtań­szy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7. Termin związania ceną:

Cena umowy obowiązująca w chwili dokonania zakupu nie ulega zmianie w czasie późniejszym.

8. Sposób reklamacji:

A. Podstawa reklamacji

Kupujący uprawniony jest - według własnego wyboru - do stosowania się do procedury reklamacyjnej opisanej w Karcie gwarancyjnej sprzedanego towaru albo do skorzystania z opisanego niżej uprawnienia na wypadek niezgodności towaru z umową (odpowiedzialność z tytułu rękojmi).

Towar nie jest zgodny z umową, jeżeli:

1)     nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2)     nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3)     nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4)     został Kupującemu wydany w stanie niezupełnym.

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Kupującemu.

Szczegółowe zasady odpowiedzialności z tytułu rękojmi określają przepisy Kodeksu cywilnego.

B. Prawa i obowiązki Kupującego

Kupujący ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie wymienia towaru na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. Kupujący może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru z wadą pozostaje do wartości towaru bez wady.

Jeżeli w ocenie Kupującego towar jest niezgodny z umową, powinien on:

1)        odesłać towar, o ile to możliwe w oryginalnym opakowaniu (tj. w opakowaniu, w którym przesyłka została doręczona); jeżeli nie będzie to możliwe, to w każdym opakowaniu chroniącym towar w czasie przesyłki, na adres Sprzedawcy nie później niż dwa lata od dostarczenia mu towaru,

2)        wskazać, czy domaga się obniżenia ceny, odstąpienia od umowy czy naprawy albo wymiany towaru,

3)        wskazać, na czym jego zdaniem polega niezgodność towaru z umową,

4)        podać swoje dane kontaktowe w postaci adresu do korespondencji, adresu e-mail oraz numeru telefonu.

W przypadku reklamacji części zamiennych i wałów przegubowo-teleskopowych, należy poinformować Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres: e-sklep@sipma.pl oraz wysłać towar na adres: SIPMA S.A. ul. Młyńska 27, 22-400 Zamość, z dopiskiem Sklep internetowy – reklamacja. Przesyłkę należy wysłać na koszt Sklepu.

W przypadku reklamacji maszyn należy zgłosić pisemną reklamację na adres SIPMA S.A., Budowlana 26, 20-469 Lublin z dopiskiem Sklep internetowy – reklamacja maszyny.

C. Termin rozpatrzenia reklamacji

Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni.

Za datę wniesienia reklamacji uważa się dzień, w którym przesyłka z reklamowanym towarem została dostarczona Sprzedawcy lub wpłynęła do Sprzedawcy pisemna reklamacja na maszynę.

D. Sposób załatwienia reklamacji

W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca zgodnie z wyborem Kupującego dokona wymiany albo naprawy towaru oraz odeśle go w terminach wskazanych w lit. C na adres Kupującego, na koszt Sprzedawcy.

W przypadku obniżenia ceny towaru oraz zwrotu ceny towaru przy jednoczesnym odstąpieniu od umowy cena towaru albo jej odpowiednia część zostanie zwrócona Kupującemu w terminie do 14 dni od wskazania przez Kupującego, z którego z roszczeń korzysta, oraz podania numeru rachunku bankowego.

W przypadku nieuznania reklamacji, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego oraz wyśle mu towar przesyłką pocztową na koszt Kupującego.

9.Gwarancja:

Sprzedawca udziela gwarancji na wszystkie sprzedawane towary w okresie 2 lat od dnia wydania towaru Kupującemu. Szczegółowe warunki gwarancji określa Karta gwarancyjna oraz Ogólne warunki postępowania gwarancyjnego wydawane przez Sprzedawcę.

10.Kodeks dobrych praktyk:

Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym prak­tykom rynkowym.

11. Kaucja i zabezpieczenia:

Sprzedawca nie wymaga od Kupującego złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

12. Możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatry­wania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Sprzedawca nie wyraża zgody na poddanie ewentualnych sporów wyni­kłych w związku ze sprzedażą towarów na drogę postępowania mediacyjnego. Ewentualne spory w związku ze sprzedażą towarów będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo i miejscowo Sąd powszechny.


oprogramowanie: SOTE